Topic: C++ rand sql arba mysql

sweiki, kuriu programa ir iskilo problema, kaip padaryt kad gauta mysql resultata atvaizduotu atsitiktinai, zinau kad reik naudoti rand funkcija, bet nzn kaip ja pritaikyt

object Form1: TForm1
 Left = 192
 Top = 114
 Width = 870
 Height = 640
 Caption = 'Form1'
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'MS Sans Serif'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object DBEdit1: TDBEdit
  Left = 104
  Top = 112
  Width = 241
  Height = 21
  DataField = 'raktas'
  DataSource = DataSource1
  ReadOnly = True
  TabOrder = 0
 end
 object Button1: TButton
  Left = 104
  Top = 136
  Width = 75
  Height = 25
  Caption = 'Button1'
  TabOrder = 1
  OnClick = Button1Click
 end
 object DataSource1: TDataSource
  DataSet = Table1
  Left = 104
  Top = 72
 end
 object Table1: TTable
  Active = True
  DatabaseName = 'passkeys'
  TableName = 'raktai'
  Left = 144
  Top = 72
 end
 object Database1: TDatabase
  AliasName = 'myodbc'
  Connected = True
  DatabaseName = 'passkeys'
  Exclusive = True
  LoginPrompt = False
  Params.Strings = (
   'USER NAME=root')
  ReadOnly = True
  SessionName = 'Default'
  Left = 192
  Top = 72
 end
end

Unit1.h
/

/---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <DB.hpp>
#include <DBCtrls.hpp>
#include <DBTables.hpp>
#include <ExtCtrls.hpp>
#include <Mask.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published:  // IDE-managed Components
    TDataSource *DataSource1;
    TTable *Table1;
    TDatabase *Database1;
    TDBEdit *DBEdit1;
    TButton *Button1;
    void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);
private:  // User declarations
public:    // User declarations
    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

aciu uz pagalba

Re: C++ rand sql arba mysql

Tau rekėtų vykdyti užklausą su RAND() operatoriumi:

SELECT *
FROM `raktai`
ORDER BY RAND()

Kur tiksliai tą užklauą vesti aš tau nepasakysiu, gali būt, kad reikės prisidėti kitą klasę/objektą, kažką panašaus į TQuery.

Re: C++ rand sql arba mysql

jei as y Query SQL irasau sita tavo koda ir nustatau Query Active True, tai man meta:

Invalid use of keyword.
Token: ()
Line Number: 3

Re: C++ rand sql arba mysql

šiaip užklausa tai tikrai gera. O kaip dirba tavo naudojami komponentai ar connector'iai/draiveriai aš jau nežinau, senai teko dirbti su C++. Taip pat mane neteko dirbti su MySQL per C++. Reikėtų gal internete paieškoti ar dokumentacijoje.